©Copyright Marek Michta -  naxa-finanse.pl- Designed by Marek Michta . All rights reserved - 2015

Naxa-finanse - Porady Finansowe

Witamy serdecznie. W tym dziale serwisu dajemy Państwu możliwość  zaznajomienia się z podstawowymi  terminami używanymi na rynku kredytowym. Udzielimy tez kilku ważnych porad, dzięki którym będzie można lepiej dobrać kredyt, uniknąć problemów oraz zbędnych opłat. Przed wystąpieniem z wnioskiem o kredyt warto wiedzieć ; Ważne!!! Nigdy nie powierzaj swoich danych osobowych niesprawdzonym pośrednikom . Istnieje na rynku bardzo dużo niezarejestrowanych pseudo firm, jakie mają z reguły na celu tylko zysk i nie patrzą na dobro klienta. Musisz wiedzieć o tym, że podając dane osobowe i zezwalając na zapytania w BIK, ktoś może to wykorzystać wysyłając kilka takich zapytań w Twoim imieniu, co może obniżyć Twoją zdolność kredytową, lub całkowicie uniemożliwić uzyskanie jakiegokolwiek kredytu. Reasumując - każde zapytanie do BIK obniża Twój scoring. Przed przystąpieniem do współpracy zasięgnij też informacji np.: w Internecie czy dana osoba czy firma działa legalnie, posiada wpis typu REGON oraz NIP.  Sprawdź też opinie na forach internetowych na temat pośrednika czy firmy, gdyż możesz paść ofiarą oszustwa. Nie podawaj i nie przesyłaj żadnych dokumentów przed sprawdzeniem wiarygodności oraz nie daj się namówić na opłaty wstępne. Żadna rzetelna firma nigdy nie pobiera żadnych opłat wstępnych!

  Zdolność kredytowa

Definicja i ocena stanu zdolności kredytowej Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobie prawnej lub fizycznej nieposiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne, stworzone w tym celu dedykowane metodyki oddzielne dla osób fizycznych, oddzielne dla przedsiębiorstw. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco: „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Czynniki wpływające na zdolność kredytową ; Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się m.in.: wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt, •  źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów, •  aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe, •  rodzaj oraz wysokość kredytu, •  okres kredytowania, •  rodzaj rat (równe lub malejące), •  dotychczasowa historia kredytowa, •  wiek kredytobiorcy, •  liczba osób w gospodarstwie domowym, •  wysokość wkładu własnego, •  dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość). © Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_kredytowa autorzy https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdolno%C5%9B%C4%87_kredytowa&action=history licencja: [CC-BY-SA 3.0 Deed]  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

  Scoring kredytowy

Scoring kredytowy – metoda oceny wiarygodności podmiotu (zwykle osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa) ubiegającego się o kredyt bankowy. Wynik scoringu kredytowego jest zwykle przedstawiany w postaci punktowej – zwykle im więcej punktów, tym większa wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Scoring kredytowy jest bardzo podobny do metody punktowej; główna różnica polega na tym, że w scoringu kredytowym dobór cech podlegających ocenie jest najczęściej przeprowadzany z zastosowaniem narzędzi statystycznych, a uzyskana ocena ma zwykle charakter ostateczny  Scoring kredytowy polega na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient. Można wyróżnić następujące rodzaje scoringu kredytowego: Scoring behawioralny polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie analizy jego dotychczasowej obsługi produktów finansowych (o ile dane takie są dostępne). Scoring aplikacyjny polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych, określanych w specjalnej karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą. Scoring kredytowy jest stosowany przez banki przy udzielaniu kredytów, a także przez niektóre firmy niefinansowe – np. operatorów GSM przy sprzedaży telefonów z abonamentem. Klient dostaje wtedy stosunkowo drogi telefon za darmo lub za ułamek jego ceny, a spłaca go z abonamentu. Jest to więc forma kredytu. Przygotowaniem scoringów kredytowych zajmują się także specjalistyczne firmy, zwane biurami kredytowymi. Wykorzystują one dane o sposobie korzystania przez klientów z produktów finansowych udostępniane przez banki. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) umożliwia za opłatą dostęp do własnego scoringu kredytowego. Wartości scoringu BIK zawierają się w przedziale od 192 do 631 punktów, a przeciętny scoring w BIK liczy 528,8 punktu. Analiza scoringowa karty aplikacyjnej od klienta detalicznego wykorzystuje metody statystyczne, co usprawnia całą procedurę kredytową. Poszczególnym cechom kredytobiorcy przypisywane są punkty, wg odpowiednio przygotowanej skali (wag). Pod uwagę bierze się przede wszystkim: zawód wykształcenie •  status mieszkaniowy dzielnicę, w której zamieszkuje kredytobiorca okres zamieszkania pod obecnym adresem wysokość miesięcznych dochodów posiadanie telefonu wiek i stan cywilny liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy posiadane rachunki bankowe referencje bankowe posiadanie ubezpieczenia na życie posiadanie samochodu posiadane karty płatnicze okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie okres zatrudnienia na obecnym stanowisku okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Po przeanalizowaniu wymienionych wyżej charakterystyk (cech), bank oblicza tzw. punkt odcięcia, z ang. cut off score, który stanowi dolny próg przyznania kredytu. Osoby które uzyskały w swej ocenie niższą punktację, otrzymają od banku odmowę udzielenia kredytu. Te, które w końcowym wyniku zbliżyły się do punktu odcięcia – będą musiały przedstawić lepsze zabezpieczenia kredytu lub starać się o niższy kredyt. W bardziej rozwiniętej i efektywnej formie budowany jest (np. za pomocą regresji logistycznej lub metod eksploracji danych) model statystyczny prognozujący prawdopodobieństwo zdarzenia niespłacenia kredytu. Metoda stosowana jest najczęściej przy kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Pozwala na skrócenie procedury związanej z udzielaniem kredytu oraz umożliwia ograniczenie ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki. Kredytodawca może też wykorzystywać ocenę punktową klienta nie tylko do decyzji o przyznaniu lub nie kredytu, ale także do ustalenia ceny kredytu (marży). Jest to tzw. wycena produktu oparta na ryzyku (ang. risk-based pricing).
Live Chat
Strona główna Produkty Porady Nowości Dokumenty Kontakt
Porady