Kredyty dla zadłużonych

Autor projektu Marek Michta - ©2020  www.naxa-finanse.pl Wszelkie prawa zastrzeżone .

Doradctwo Finansowe

 

NAXA-FINANSE 

 

Marek Michta 

 

Zagorzyce

32-200 Miechów

 

NIP: 6591172752

REGON: 290774219

 

Tel : 570 151 868

e-mial : moto@naxa-finanse.pl 

Wszelkie treści przedstawione w serwisie www.naxa-finanse.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 
Nie udzielamy pożyczek ze środków własnych. Nie oferujemy chwilówek .

Obowiązek informacyjny RODO

 

 • Postanowienia ogólne
 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Własność intelektualna
 • Postanowienia końcowe
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Strona www.naxa-finanse.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.naxa-finanse.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.naxa-finanse.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.naxa-finanse.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • DEFINICJE

  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.naxa-finanse.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  USŁUGODAWCA – NAXA-FINANSE. Naxa -Finanse działa jako marka należąca do CELTYK MAREK MICHTA,  adres siedziby: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, adres do doręczeń: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP: 6591172752, REGON: 383201440, , adres poczty elektronicznej: moto@naxa-finanse.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, adres do doręczeń: Zagorzyce 16 , 32-200 Miechów, NIP: 6591172752, REGON: 383201440, adres poczty elektronicznej (e-mail): moto@naxa-finanse.pl, zwany/a dalej "Administratorem".

  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  korzystanie z Newslettera,

  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  komputer z dostępem do Internetu,

  dostęp do poczty elektronicznej,

  przeglądarka internetowa,

  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moto@naxa-finanse.pl

  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moto@naxa-finanse.pl

  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.naxa-finanse.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością www.naxa-finanse.pl

 • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.naxa-finanse.pl, bez zgody Usługodawcy.

  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.naxa-finanse.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Doradztwo finansowe

Kredyt obrotowy bez zabezpieczeń